Informujemy, że zobowiązania dotyczące Gospodarki Odpadami Komunalnymi nie są prezentowane na portalu. Prosimy o kontakt bezpośredni z Wydziałem Ochrony Środowska w celu poznania szczegółowych informacji dotyczących własnych zobowiązań. Kontakt z wydziałem merytorycznym Wydział Środowiska: Sekretariat, tel. 89 50 60 700, wew. 700
•    Gospodarka Odpadami Komunalnymi - osoby fizyczne
•    Gospodarka Odpadami Komunalnymi - osoby prawne      
EPO to portal Elektroniczne Płatności Olsztyna, umożliwiający wyświetlenie informacji o bieżących zobowiązaniach na rzecz Urzędu Miasta w zakresie podatków lokalnych, gospodarki nieruchomościami oraz mandatów Straży Miejskiej i ze Strefy Płatnego Parkowania.
Regulamin portalu Elektroniczne Płatności Olsztyna z dnia 24.02.2016r. Przejdź do regulaminu.
Aby skorzystać z portalu trzeba posiadać profil zaufany. Profil Zaufany to darmowy, mobilny podpis elektroniczny do kontaktu z administracją. Profil zaufany można założyć bezpłatnie na stronie www.epuap.gov.pl. Po założeniu profilu należy go potwierdzić, w najbliższym urzędzie (należy posiadać ze sobą dowód osobisty lub paszport). Profil Zaufany trzeba przedłużyć raz na 3 lata. Profil zaufany można również potwierdzić samodzielnie bez wychodzenia z domu za pomocą podpisu elektronicznego (certyfikat kwalifikowany). Przy jego wykorzystaniu logujemy się do portalu EPO.
Do płatności dokonywanych za pośrednictwem portalu EPO doliczana jest, na rzecz Krajowej Izby Rozliczeniowej, prowizja wynosząca 0,59 zł brutto bez względu na wartość transakcji.  
Tak. W celu uzyskania dostępu dla osób prawnych do portalu EPO należy złożyć wniosek o nadanie uprawnień. Wniosek musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do danych osób prawnych dostęp może posiadać jedna lub kilka wskazanych we wniosku osób. Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Olsztyna lub poprzez ePUAP na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą /urzadmiastaolsztyn/skrytka. Nadanie uprawnień nastąpi po weryfikacji wniosku, w terminie do 14 dni od daty jego złożenia. Osoby wskazane we wniosku jako uprawnione do wglądu w dane podmiotu, którego dotyczy wniosek, muszą mieć założony profil zaufany. Dane osoby prawnej widoczne są po zalogowaniu się w systemie profilem zaufanym i przejściu na zakładkę firmy. Dostęp zostaje udzielony na czas nieokreślony. Odebranie uprawnień do wglądu w dane podmiotu następuje na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Olsztyna lub poprzez ePUAP na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą /urzadmiastaolsztyn/skrytka.
Nie, dane za wybrane do uregulowania płatności są automatycznie wstawiane do tytułu przelewu.
W zależności od rodzaju dzierżawy: czynsz miesięczny płatny jest do 10. dnia każdego miesiąca bez uprzedniego wezwania, czynsz roczny należy uiścić do dnia 31 marca każdego roku bez uprzedniego wezwania. W przypadku nieterminowej wpłaty naliczane są odsetki ustawowe. Aktualną stawkę odsetek można sprawdzić na stronie Ministerstwa Finansów
Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Olsztyn zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy. Właściciele wyżej wymienionych nieruchomości wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie, z dołu. Właściciele domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno– wypoczynkowe jedynie przez część roku zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15-go stycznia roku następującego po roku, którego opłata dotyczy. W tym wypadku, właściciele nieruchomości wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz w roku, z dołu. W tytule przelewu należy koniecznie wpisać adres nieruchomości za którą dokonujemy opłatę, nazwisko osoby na którą wypełniana była deklaracja, oraz miesiąc/miesiące za które dokonujemy płatności. W przypadku nieterminowej wpłaty naliczane są odsetki podatkowe. Aktualną stawkę odsetek można sprawdzić na stronie Ministerstwa Finansów.
Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu powinna być uiszczana w terminie do 31 marca każdego roku bez wezwania. W przypadku nieterminowej wpłaty naliczane są odsetki ustawowe. Aktualną stawkę odsetek można sprawdzić na stronie Ministerstwa Finansów
Tak, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności może zostać ustalony inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.
Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, udzielana jest na ich wniosek 50% bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe. Stosowny wniosek dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Olsztyna należy uzupełnić o dokumenty świadczące o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego (np. PIT).
Tak. Po zalogowaniu do portalu EPO, w profilu uzytkownika, każdy użytkownik może ustawić na ile dni przed upływem terminu płatności chce otrzymać powiadomienie. Wiadomość zostanie przesłana na adres email podany w systemie.
W przypadku wystąpienia błędu z zalogowaniem się do portalu dotyczącego sprawdzania uprawnień należy wyczyścić pliki cookies w przeglądarce dotyczące portalu EPO. Do ponownego zalogowania wystarczy odświeżyć stronę portalu w przeglądarce internetowej.