Regulamin

Regulamin portalu Elektroniczne Płatności Olsztyna z dnia 24.02.2016r.

 

§ 1

Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu Elektroniczne Płatności Olsztyna (www.epo.olsztyn.eu) zwanego dalej EPO, prowadzonego przez Gminę Olsztyn.
 2. EPO umożliwia wyświetlenie informacji o aktualnych zobowiązaniach na rzecz Urzędu Miasta w zakresie:
  1. Rozliczeń z kontrahentami – zobowiązania Urzędu wobec kontrahentów,
  2. Podatków:
   • Podatek od nieruchomości osób fizycznych prawnych;
   • Podatek rolny od osób fizycznych;
   • Podatek rolny od osób prawnych;
   • Podatek leśny od osób fizycznych;
   • Podatek leśny od osób prawnych;
   • Opłata skarbowa;
   • Podatek od środków transportowych.
  3. Gospodarki nieruchomościami:
   • Sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy/Skarbu Państwa (nieruchomości lokalowe, nieruchomości gruntowe, inne obiekty);
   • Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz trwały zarząd Gminy/Skarbu Państwa;
   • Dzierżawa nieruchomości (opłaty roczne, kwartalne, miesięczne, okresowe);
   • Sprzedaż gruntu na rzecz użytkowników wieczystych Gminy;
   • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Gminy/Skarbu Państwa;
   • Opłaty adiacenckie;
   • Opłata planistyczna;
   • Opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości;
  4. Mandatów nałożonych przez Straż Miejską w Olsztynie;
  5. Opłat dodatkowych za postój w Strefie Płatnego Parkowania w Olsztynie bez wniesienia opłaty.
 3. Warunkiem skorzystania z funkcjonalności EPO jest posiadanie profilu zaufanego oraz zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
 4. Korzystanie z portalu EPO jest dobrowolne i bezpłatne.

§ 2

Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. EPO - portal Elektroniczne Płatności Olsztyna funkcjonujący pod adresem www.epo.olsztyn.eu, prowadzony przez Gminę Olsztyn;
 2. Operator Płatności - Podmiot dokonujący rozliczenia (przekazania płatności do Gminy Olsztyn) płatności dokonywanej za pomocą portalu EPO. Operatorem Płatności jest Krajowa Izba Rozliczeniowa z siedzibą w Warszawie ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa;
 3. Administrator - osoba prowadząca i zarządzająca Portalem EPO;
 4. Płatnik – osoba fizyczna lub prawna, która dokonuje płatności poprzez portal EPO;
 5. Dostawca Płatnika - bank lub inny dostawca usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2014 r. poz. 873 z późn. zm.) prowadzący Rachunek płatniczy Płatnika;
 6. Płatność - transfer środków pieniężnych;
 7. Rachunek płatniczy - rachunek bankowy lub inny rachunek prowadzony dla jednego lub większej liczby Płatników służący do wykonywania transakcji płatniczych;
 8. Usługa PayByNet - usługa KIR polegająca na niezwłocznym przekazaniu od Dostawcy Płatnika do Akceptanta lub Użytkownika informacji o złożeniu przez Płatnika na rzecz Akceptanta nieodwołalnego Zlecenia płatniczego;
 9. Logowanie - proces identyfikacji użytkownika EPO przez system informatyczny na podstawie profilu zaufanego.

 

§ 3

Profil zaufany

 1. Aby zalogować się do portalu EPO należy posiadać profil zaufany. Profil Zaufany to darmowy, mobilny podpis elektroniczny do kontaktu z administracją.
 2. Profil zaufany można założyć bezpłatnie na stronie www.epuap.gov.pl.
 3. Po założeniu profilu należy go potwierdzić, w najbliższym urzędzie (należy posiadać ze sobą ważny dowód osobisty lub paszport). Profil Zaufany trzeba przedłużyć raz na 3 lata.
 4. Profil zaufany można również potwierdzić samodzielnie bez wychodzenia z domu za pomocą podpisu elektronicznego (certyfikat kwalifikowany).

§ 4

Płatności elektroniczne

 1. EPO umożliwia dokonywanie płatności elektronicznych za zobowiązania wobec Gminy Olsztyn.
 2. System płatności EPO jest obsługiwany przez Krajową Izbę Rozliczeniową z siedzibą w Warszawie ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa.
 3. Warunki realizacji jednorazowej płatności PayByNet KIR określa Regulamin jednorazowej płatności PayByNet Krajowej Izby Rozliczeniowej stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu.
 4. Za moment zapłaty przyjmuje się potwierdzony przez Operatora Płatności (Krajową Izbę Rozliczeniową z siedzibą w Warszawie ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa) przelew środków z rachunku bankowego wnoszącego opłatę.
 5. Do płatności dokonywanych za pośrednictwem portalu EPO doliczana jest, na rzecz Operatora Płatności, prowizja wynosząca 0,59 zł brutto bez względu na wartość transakcji.

         

 1. Na rzecz Gminy Olsztyn przelewane są tylko i wyłącznie środki za opłacaną należność, Gmina nie otrzymuje żadnej części prowizji płaconej na rzecz KIR. Tym samym osoba dokonująca przelewu w żadnym przypadku nie może żądać od Gminy Olsztyn zwrotu pobranej prowizji.
 2. Po wyrażeniu woli opłacenia zobowiązań poprzez portal EPO użytkownik zostaje przekierowany na stronę Operatora Płatności, na której jest informowany o wysokości dokonywanej płatności oraz wysokości naliczonej przez KIR prowizji. Użytkownik po zapoznaniu się z informacją może kontynuować płatność lub z niej zrezygnować.

§ 5

Zasady przyznawania dostępu dla osób prawnych

 1. W celu uzyskania dostępu dla osób prawnych do portalu EPO należy złożyć wniosek o nadanie uprawnień. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
 2. Wniosek musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.
 3. Dostęp do danych osób prawnych może posiadać jedna lub kilka wskazanych imiennie we wniosku osób.
 4. Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Olsztyna lub poprzez ePUAP na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą /urzadmiastaolsztyn/skrytka.
 5. Nadanie uprawnień nastąpi po weryfikacji wniosku, w terminie do 14 dni od daty jego złożenia.
 6. Osoby wskazane we wniosku jako uprawnione do wglądu w dane podmiotu, którego dotyczy wniosek, muszą mieć założony profil zaufany.
 7. Dane osoby prawnej widoczne są po zalogowaniu się w systemie profilem zaufanym i przejściu na zakładkę firmy.
 8. Dostęp zostaje udzielony na czas nieokreślony. Odebranie uprawnień do wglądu w dane podmiotu następuje na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Olsztyna lub poprzez ePUAP na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą /urzadmiastaolsztyn/skrytka.

§ 6

Procedura reklamacji

 1. Reklamacje związane z Usługą jednorazowej płatności przyjmowane są przez Biuro Obsługi Klienta KIR.
 2. Warunki składania reklamacji związanej z Usługą jednorazowej płatności określa Regulamin jednorazowej płatności PayByNet Krajowej Izby Rozliczeniowej stanowiący załącznik nr 1 § 8 do regulaminu.
 3. Uwagi związane z funkcjonowaniem technicznym portalu EPO należy składać na adres epo@olsztyn.eu.

§ 7

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: U.2014.1182 j.t. ze zm.) jest Gmina Olsztyn.
 2. Administrator Serwisu zastrzega, że EPO używa plików cookies, które poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika umożliwiają jego identyfikację, co nie oznacza tworzenia zbioru danych osobowych w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2014r. poz. 1182, z późniejszymi zmianami).
 3. Dane osobowe nie są przetwarzane w celach marketingowych. Dane osobowe są przetwarzane celem udostępnienia użytkownikom informacji o należnościach na portalu EPO - Elektroniczne Płatności Olsztyna, oraz umożliwienia ich opłaty.
 4. Rejestr użytkowników prowadzi administrator.
 5. Użytkownik logując się do portalu EPO wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Urząd Miasta Olsztyna w zbiorze Elektroniczne Płatności Olsztyna w celu określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Gmina Olsztyn dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania EPO oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
 2. Urząd Miasta Olsztyna zastrzega sobie prawo do wyłączenia EPO bez podawania przyczyn.
 3. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Urząd zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian - wszelkie zmiany obowiązują w momencie ich opublikowania na stronie EPO.
 4. Brak akceptacji postanowień regulaminu wiąże się niemożliwością korzystania z EPO.

 

 

Załączniki:

1. Regulamin jednorazowej płatności PayByNet Krajowej Izby Rozliczeniowej.

2. Wzór wniosku o nadanie / odebranie uprawnień do danych osoby prawnej w portalu EPO - Elektroniczne Płatności Olsztyna.