Klauzula informacyjna 21-05-2019

W związku z wejściem  w życie w dniu 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 199 z 04.05/2016),  zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, Olsztyn.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@olsztyn.eu.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia wyświetlenia informacji o bieżących należnościach i zobowiązaniach na rzecz Urzędu Miasta Olsztyna oraz uiszczenia opłaty online na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia realizacji celu określonego
w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,  a w zakresie danych osobowych dodatkowych do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby naruszałoby przepisy ww. Rozporządzenia.